Våra tjänster: Certifierad kontrollansvarig, Bygglov, Bygglovsritningar/hjälp med bygglov

Våra Tjänster

Har du kört fast, söker en KA eller behöver bygglov snabbt?

Våra tjänster: Certifierad kontrollansvarig, Bygglov, Bygglovsritningar/stöd i bygglovsprocessen

Planering och handlingar
Från helheten mot detaljerna! Det första du bör göra i planering av ditt byggprojekt är att börja skissa upp tänkt åtgärd och fundera på vilka faktorer som är viktiga. Därefter kan detaljerna förfinas och resulterar senare i färdiga ritningar samt tekniska beskrivningar. Dessa handlingar och en ansökan/anmälan utgör ett bra underlag för både kommunen och byggföretagen.

Checklista i en första planering:

  • Skisser med planlösning, utformning, placering och materialval 
  • Konstruktion, el, VVS och markarbeten
  • Budget och tidplan

Stöd i bygglovsprocessen
Ansökan/anmälan ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning och är en prövning av sökt åtgärd mot gällande lagstiftning och bestämmelser. Processen upplevs ofta som komplicerad men generellt så ska sökanden redovisa sitt byggprojektt genom att svara på vad, var, hur och av vem med blanketter, ritningar och tekniska beskrivningar. Vanliga ärenden är bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Ryefield Design AB har stor erfarenhet av bygglovsprocessen och samhällsbyggnad. Vi erbjuder stöd under delar eller hela byggprojektet, från idé till inflytt.

  • Kontrollera förutsättningar inför ansökan eller fastighetsköp
  • Stöd under själva bygglovsprocessen
  • Övriga tjänster

Söker du en certifierade kontrollansvarig enligt PBL (KA)?  
Anlita vår certifierade kontrollansvarig enligt PBL (KA) med rätt kompetens och personligt engagemang för större trygghet i ditt unika byggprojekt. Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan du oftast behöva anlita en "certifierad kontrollansvarig enligt PBL", så kallad KA, som stöttning i ditt byggprojekt. Kostnaden beror på omfattning men prisexempel på nybyggnaden av ett enbostadshus är ca: 15 000 - 20 000 kr exkl. moms. Vår KA Julia Rågfeldt kan verifieras här: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/
Översikligt enligt PBL ska KA bistå byggherren med att:

  • upprätta ett förslag till kontrollplan (med byggherren) och kontrollera om den följs
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar samt vid byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina platsbesök och upprätta ett utlåtande inför slutbesked

För oss handlar det om att stötta byggherren att skapa en smidig/problemfri process.